Felvételi dolgozatok megtekintése

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása

Az írásbeli dolgozatok megtekinthetők 2019. január 24-én 8.00-tól 16.00 óráig a gimnáziumban.

A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket aznap meg lehet tenni, de legkésőbb 2019. január 25-én 16.00 óráig.

A kijavított dolgozatok eredményei a kiosztott kódok alapján megtekinthetők 2019. január 28-án az iskola honlapján:

www.varga-szolnok.sulinet.hu, illetve a bejárat melletti hirdetőtáblán.

2019. január 24-én vehető át az iskolában a dolgozat értékelőlapjának egy darab eredeti példánya. Az át nem vett értékelőlapokat január 29-én postázzuk.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve -3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs

 Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. A dokumentumok megküldésére vonatozóan részletes eljárásrendet juttatnak el az intézményekhez az Adafor programon keresztül.

 Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.