Általános tehetséggondozó program

A 2019/2020. tanévben a 9. évfolyamon

A művészi és gyakorlati kommunikáció modul keretében a diákok gyakorolják az előadó-művészetet, kreatív írást tanulnak. A történelem modul fő célja azon készségek fejlesztése, amelyek szükségesek a történelem érettségi minél eredményesebb teljesítéséhez, témája a Kárpát –medence történelmi múltjának és jelenének megismerése. Az elméleti ismeretek hatékony elsajátítását az élménypedagógia módszerivel ötvözve (drámapedagógia, projektmunka, kirándulások, múzeumlátogatások) kívánjuk elérni.

A 2019/2020. tanévben a 10. évfolyamon

Az általános tehetséggondozó program 4 évfolyamos képzés a gimnáziumi kerettanterv alapján. A program sajátossága, hogy a 9. és a 10. évfolyamon a diákok négy műveltségi területen fejleszthetik tudásukat. A 9.D osztályban a tanulóknak négy modulból kell választaniuk és azt fél éven keresztül heti 2 órában  tanulják. Minden egyes félév végén eldöntik, hogy folytatják-e a kiválasztott modult vagy egy másikat választanak. Mivel ismerkedhetnek meg a tanulók ezeken a foglalkozásokon?

Matematika – fizika modulon a diákok tanulják az oszthatóságot és számelmélet, geometriai feladatokat oldanak meg, foglalkoznak a kombinatorika és a valószínűség számítás elemeivel, függvényeket vizsgálnak. Kísérleteket végeznek és feladatokat oldanak meg mechanikai megmaradási törvényekre (lendület, energia), a kinematika (mozgások), hőtan, elektromosság és a dinamika (erőtan)  témaköréből.

Biológia-kémia modulon a diákok bepillantást nyernek e két tudomány vizsgálati módszereibe, alkalom nyílik egyéni, páros és kiscsoportos feladatok, kísérletek elvégzésére. Kisebb kutatómunkát folytatnak, aminek eredményeiről beszámolnak. Gyakorolják a természettudományok nyelvezetét, a pontos megfogalmazásokat, számítási-, táblázatos-, teszt- és egyéb feladatok segítségével részben megalapozzák későbbi emelt szintű képzésüket.

A művészi és gyakorlati kommunikáció modul keretében a már tanult nyelvi szintekhez kapcsolódnak a diákok. Gyakorolják a beszéd-és légzéstechnikát, előadó-művészetet, kreatív írást (monológ, riport, interjú, verstípusok) tanulnak. Ellátogatnak szerkesztőségekbe, nyomdába, és mindkét tanév végén bemutatják éves munkájukat. 

 A történelem – földrajz – EU ismeretek modul fő témája a Kárpát- medence földrajzi és történelmi múltjának és jelenének a megismerése. Ezen belül a diákok megismerhetik az adott régió természeti képét a honfoglalás korában, a honfoglaló magyarok életmódját, az Alföld természeti környezetének használatát, változásait a 10-18. században, Szolnok város történetét, a magyarság etnikai csoportjait. A modul programjának részét képezi a magyar alkotmány és választási rendszer, az EU története, működése. Az elméleten kívül fontos szerepe van a gyakorlati ismereteknek, melyeket a diákok kirándulásokon, múzeumlátogatásokon szerezhetnek meg.

A programban első idegen nyelvek az angol, vagy a német nyelv; második idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz.